Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti PREGO Hradec Králové sro (ďalej len PREGO) a zákazníka pri dodávkach surovín na výrobu zmrzliny a múčnikov a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti PREGO zákazníkovi na základe jeho objednávky.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých zákazníkov spoločnosti PREGO, tj. Pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PREGO (www.prego.cz). Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle definície § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

II. Objednávanie tovaru

 1. Objednávka môže byť podaná telefonicky alebo jednoducho prostredníctvom elektronickej objednávky .
 2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
  1. Svoju identifikáciu, tj. Obchodný názov firmy či meno a priezvisko, sídlo / bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, e-mailovú adresu), kontaktnú osobu oprávnenú za zákazníka jednať.
  2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho popis.
  3. Množstvo objednávaného tovaru.
  4. Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla / bydliska kupujúceho).
  5. Pracovnú dobu pre dodanie tovaru.
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť PREGO sa v takom prípade pokúsi kontaktovať zákazníka a vyzvať ho k jej prípadnému spresneniu a / alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a / alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti PREGO sa objednávka považuje za úplnú.
 4. Bezprostredne po doručení úplnej objednávky je spoločnosť PREGO povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Pokiaľ požadovaný tovar na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť PREGO zákazníka a ponúkne dodanie alternatívneho plnenia. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť PREGO zákazníka na túto skutočnosť upozorní.

III. Kúpna cena tovaru

 1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti PREGO, ktorý je k dispozícii registrovaným zákazníkom na internetových stránkach www.prego.cz.
 2. Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru v prípade zmeny cien od svojich dodávateľov alebo zmenou výmenných kurzov. Spoločnosť PREGO bude zákazníka o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať.

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Doručením úplnej objednávky zákazníka spoločnosti PREGO podľa čl. II.1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:
  1. okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti PREGO za predpokladu, že zákazník tovar objednáva za aktuálnu cenu,
  2. okamihom vyslovenie súhlasu zákazníka s dodaním alternatívneho plnenia alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. II.4., podľa toho, čo nastane neskôr.

V. Splatnosť, kúpnej ceny a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti PREGO uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Tržby v hotovosti evidujeme v tzv. Bežnom režime prostredníctvom elektronickej evidencie tržieb EET.
 2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 3. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti PREGO, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie daňový doklad na ktorom je uvedená platba v hotovosti.
 4. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť PREGO na základe objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť PREGO zákazníkovi vystaví.
 5. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti PREGO podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ak nemá so spoločnosťou PREGO dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že sa zákazník ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou PREGO a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
 6. Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má voči spoločnosti PREGO neuhradené záväzky po splatnosti, platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Pokiaľ zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PREGO právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti PREGO uhradí.

VI. Podmienky dodania tovaru

 1. Spoločnosť PREGO dodá tovar na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.
 2. Ak nie je medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť PREGO dodať objednaný tovar v čo najkratšom termíne najneskôr však do 7 dní od prijatia objednávky.
 3. Termíny dodania nadštandardného tovaru, ktorý nie je uvedený v elektronickom cenníku, alebo tovaru označeného v tomto cenníku ako "na objednávku", sa stanovujú dohodou v závislosti na termínoch dodávok od dodávateľov.
 4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť PREGO vždy odovzdá zákazníkovi daňový doklad (v prípade platby v hotovosti) alebo dodací list (v prípade platby prevodom), v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo, a prípadne tiež doklad o odovzdaní tovaru dopravnou spoločnosťou, ktorá tovar doručuje. Zákazník je povinný po skontrolovaní kartonáže tovaru (pozri. Bod VII. "Reklamácie a záručná doba") doklad podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 5. Zákazník je povinný spoločnosť PREGO bezodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť PREGO nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinnosti zákazníka podľa tohto článku.
 6. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru.
 7. Spoločnosť PREGO vystaví zákazníkovi daňový doklad, ktorý zákazníkovi odovzdá pri odovzdaní tovaru, prípadne odošle na poštovú alebo elektronickú adresu zákazníka. Vystavený daňový doklad bude obsahovať popri ďalších, zákonom požadovaných náležitostí, tiež tieto údaje:
  1. Označenie a číslo daňového dokladu.
  2. Názov, sídlo, IČO, DIČ predávajúceho a kupujúceho.
  3. Bankové spojenie predávajúceho.
  4. Dátum splatnosti kúpnej ceny.
  5. Opis dodaného tovaru a jeho množstvo.
  6. Cena bez DPH, DPH, celkom čiastku k úhrade.
 8. Zákazník je oprávnený do dátumu splatnosti daňový doklad vrátiť (tj. Preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti PREGO), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo ak chýba v daňovom doklade niektorá z náležitostí. Spolu s vráteným daňovým dokladom je zákazník povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru daňový doklad vykazuje. V prípade, že je daňový doklad skutočne vystavený chybne, spoločnosť PREGO vystaví zákazníkovi nový. Povinnosť zákazníka zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnom daňovom doklade nie je dotknutá, ibaže vada dokladu spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opraveného daňového dokladu zákazníkovi.

VII. Reklamácie a záručná doba

 1. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať kartonáž a prezrieť si tovar.
 2. V prípade poškodenia tovaru pri preprave uvedie zákazník výhradu o poškodení zásielky vodičovi priamo do doručujúceho listu a zároveň, najneskôr do 3 pracovných dní, oznámi túto skutočnosť emailom na adresu reklamace@prego.cz alebo objednavky@prego.cz. Odporúčame tiež do emailu priložiť fotografie z mobilného telefónu, aby bolo zrejmé v čom je problém.
 3. Nesprávne množstvo a iné vady tovaru je zákazník povinný ohlásiť prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti PREGO čo najskôr, aby bolo možné čo najskôr zabezpečiť náhradu. Pri reklamácii je zákazník povinný vady popísať a spresniť, ako sa vady prejavujú.
 4. Zákazník má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar (s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania) do 14 dní odo dňa dodania tovaru.
 5. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle definície § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo u nepoužitého tovaru od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však zákazník nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, alebo ak podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 6. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba stanovená zákonom.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú len vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z cenníka spoločnosti PREGO. Pre dodávku nadštandardného tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti PREGO uvedené, sa tieto všeobecné obchodné podmienky užijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom dohodnuté individuálne.
 2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne použitie všeobecných obchodných podmienok ako takých, vylúčené.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3. 2017.
Zmrzlinový den

Kontextové menu [Nahoru]

Doprava za každého počasia

Objednajte do 12:00 a tovar máte do dvoch pracovných dní.

Zdarma pre objednávky nad 230 € bez DPH

Pozrite sa aké bude počasie