Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnite si naše obchodné podmienky vo formáte PDF pre tlač

1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti PREGO Hradec Králové sro so sídlom Piletická 55/36, 50003 Hradec Králové, IČO: 49812963, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 4952 (ďalej len "PREGO ") a zákazníka pri dodávkach tovaru z ponuky spoločnosti PREGO zákazníkovi na základe jeho objednávky.
 • 1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých zákazníkov spoločnosti PREGO, tj. Pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku.
 • 1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PREGO (www.prego.sk). Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 • 1.4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PREGO a kupujúcim zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

2. Objednávanie tovaru

 • 2.1. Objednávka môže byť podaná telefonicky alebo jednoducho prostredníctvom elektronickej objednávky .
 • 2.2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
  • Svoju identifikáciu, tj. Obchodný názov firmy či meno a priezvisko, sídlo / bydlisko, IČO, DIČ, telefón a e-mailovú adresu kontaktnej osoby oprávnenej za zákazníka jednať.
  • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho názov.
  • Množstvo objednávaného tovaru.
  • Adresu miesta dodania tovaru, telefón a e-mailovú adresu kontaktnej osoby oprávnenej prevziať tovar od dopravcu.
  • Dátum dodania tovaru.
 • 2.3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť PREGO sa v takom prípade pokúsi kontaktovať zákazníka a vyzvať ho k jej prípadnému spresneniu a / alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a / alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti PREGO sa objednávka považuje za úplnú.
 • 2.4. Bezprostredne po doručení úplnej objednávky je spoločnosť PREGO povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Pokiaľ požadovaný tovar na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť PREGO zákazníka a ponúkne dodanie alternatívneho plnenia. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť PREGO zákazníka na túto skutočnosť upozorní.

3. Kúpna cena tovaru

 • 3.1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti PREGO, ktorý je k dispozícii registrovaným zákazníkom na internetových stránkach www.prego.sk.
 • 3.2. Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru v prípade zmeny cien od svojich dodávateľov alebo zmenou výmenných kurzov.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

 • 4.1. Doručením úplnej objednávky zákazníka spoločnosti PREGO podľa čl. II.1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka.
 • 4.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:
  • okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti PREGO za predpokladu, že tovar je u spoločnosti PREGO skladom a že zákazník tovar objednáva za aktuálnu cenu,
  • okamihom vyslovenie súhlasu zákazníka s dodaním alternatívneho plnenia alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. II.4., podľa toho, čo nastane neskôr.

5. Splatnosť, kúpnej ceny a platobné podmienky

 • 5.1. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti PREGO uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Tržby v hotovosti evidujeme v tzv. Bežnom režime prostredníctvom elektronickej evidencie tržieb EET.
 • 5.2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 • 5.3. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti PREGO, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie daňový doklad na ktorom je uvedená platba v hotovosti.
 • 5.4. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť PREGO na základe objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť PREGO zákazníkovi vystaví.
 • 5.5. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti PREGO podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ak nemá so spoločnosťou PREGO dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že sa zákazník ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou PREGO a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
 • 5.6. Spoločnosť PREGO si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má voči spoločnosti PREGO neuhradené záväzky po splatnosti, platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru. Pokiaľ zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PREGO právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti PREGO uhradí.

6. Podmienky dodania tovaru

 • 6.1. Spoločnosť PREGO dodá tovar na dohodnutú dodaciu adresu v pracovné dni a v pracovnej dobe doručovateľa.
 • 6.2. Ak nie je medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť PREGO dodať objednaný tovar v čo najkratšom termíne najneskôr však do 7 dní od prijatia objednávky.
 • 6.3. Termíny dodania nadštandardného tovaru, ktorý nie je uvedený v elektronickom cenníku, alebo tovaru označeného v tomto cenníku ako "na objednávku" či "na ceste", sa stanovujú dohodou v závislosti od aktuálnych termínoch dodávok od dodávateľov.
 • 6.4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť PREGO vždy odovzdá zákazníkovi daňový doklad, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo, a prípadne tiež doklad o odovzdaní tovaru dopravnou spoločnosťou, ktorá tovar doručuje. Zákazník je povinný po skontrolovaní tovaru (pozri. Bod VII. "Reklamácie a záručná doba") doklad podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci alebo dopravca oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 • 6.5. Zákazník je povinný spoločnosť PREGO bezodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo kontaktných údajov osoby oprávnenej na prevzatie tovaru. Spoločnosť PREGO nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinnosti zákazníka podľa tohto článku.
 • 6.6. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru.
 • 6.7. Spoločnosť PREGO vystaví zákazníkovi daňový doklad, ktorý zákazníkovi odovzdá pri odovzdaní tovaru, prípadne odošle na elektronickú adresu zákazníka. Vystavený daňový doklad bude obsahovať popri ďalších, zákonom požadovaných náležitostí, tiež tieto údaje:
  • Označenie a číslo daňového dokladu.
  • Názov, sídlo, IČO, DIČ predávajúceho a kupujúceho.
  • Bankové spojenie predávajúceho.
  • Dátum splatnosti kúpnej ceny.
  • Opis dodaného tovaru a jeho množstvo.
  • Cena bez DPH, DPH, celkom čiastku k úhrade.
 • 6.8. Zákazník je oprávnený do dátumu splatnosti daňový doklad vrátiť (tj. Preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti PREGO), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo ak chýba v daňovom doklade niektorá z náležitostí. Spolu s vráteným daňovým dokladom je zákazník povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru daňový doklad vykazuje. V prípade, že je daňový doklad skutočne vystavený chybne, spoločnosť PREGO vystaví zákazníkovi nový. Povinnosť zákazníka zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnom daňovom doklade nie je dotknutá, ibaže vada dokladu spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opraveného daňového dokladu zákazníkovi.

7. Reklamácie a záručná doba

 • 7.1. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať kartonáž a prezrieť si tovar.
 • 7.2. V prípade poškodenia tovaru pri preprave uvedie zákazník výhradu o poškodení zásielky vodičovi priamo do doručujúceho listu a zároveň, najneskôr do 3 pracovných dní, oznámi túto skutočnosť emailom na adresu objednavky@prego.sk . Odporúčame tiež do emailu priložiť fotografie z mobilného telefónu, aby bolo zrejmé v čom je problém.
 • 7.3. Nesprávne množstvo a iné vady tovaru je zákazník povinný ohlásiť prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti PREGO čo najskôr, aby bolo možné čo najskôr zabezpečiť náhradu. Pri reklamácii je zákazník povinný vady popísať a spresniť, ako sa vady prejavujú.
 • 7.4. Zákazník má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar (s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania) do 14 dní odo dňa dodania tovaru a to na adresu pre doručovanie spoločnosti PREGO pričom zákazník nesie zodpovednosť za prípadné poškodenie pri preprave vráteného tovaru.
 • 7.5. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle definície Občianskeho zákonníka, teda ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo u nepoužitého tovaru od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru . Právo odstúpiť od zmluvy však zákazník nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, alebo ak podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
 • 7.6. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba stanovená zákonom.
 • 7.8. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka au spotrebiteľov zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • 8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 • 8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@prego.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • 8.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • 8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • 8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

 • 9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 • 9.2. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

 • 9.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • 9.4. Prístup k užívateľskému účtu je identifikovaný emailovou adresou a je zabezpečený užívateľským heslom (voliteľne naviac aj pomocou 4-miestneho číselného PIN kódu). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 • 9.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • 9.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • 9.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 • 10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač na účely plnenia záväzkov predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy, najmä pre potreby autentizácie zákazníka.

11. Doručovanie

 • 11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

 • 12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú len vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z cenníka spoločnosti PREGO. Pre dodávku nadštandardného tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti PREGO uvedené, sa tieto všeobecné obchodné podmienky užijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom dohodnuté individuálne.
 • 12.2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou PREGO a zákazníkom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne použitie všeobecných obchodných podmienok ako takých, vylúčené.
 • 12.3. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 • 12.4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • 12.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • 12.6. Kontaktné údaje predávajúceho:
  • adresa pre doručovanie: Piletická 55/36, Hradec Králové 50003
  • adresa elektronickej pošty: objednavky@prego.sk
  • telefón: +420 724 230 861
 • 12.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6. 2020.
Zmrzlinový den

Doprava za každého počasia

Objednajte do 12:00 a tovar máte hneď na druhý deň.

Zdarma pre objednávky nad 230 € bez DPH

Pozrite sa aké bude počasie