Zásady pre ochranu osobných údajov

Úvodné ustanovenie

Spoločnosť PREGO Hradec Králové sro so sídlom Piletická 55/36, 50003 Hradec Králové, IČO: 49812963, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 4952 (ďalej len "spoločnosť") poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou as osobnými údajmi zákazníkov nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť je správcom osobných údajov.

Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovaní ich osobných údajov a ich súvisiacich právach a povinnostiach. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovať a aktualizovať.

Prehlasujeme, že všetky interné procesy týkajúce sa spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po 25. 5. 2018 tiež v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a ďalej sa zameriavame na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženie, integritu a dôvernosť osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak i automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame a prečo?

Zaväzujeme sa k tomu, že nebudeme od Vás požadovať väčší rozsah údajov ako je nevyhnutné pre dosiahnutie každého z nižšie uvedených účelov.

Ak sa rozhodnete využívať služieb ponúkaných spoločnosťou, čo znamená uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou, vyžadujeme pri vytvorení zákazníckeho konta oznámenie nasledujúcich osobných údajov: meno, IČO (je osobným údajom iba ak ste živnostník a IČO obsahuje Vaše rodné číslo), adresu bydliska (je osobným údajom iba ak Vaše dodacia alebo fakturačná adresa je zároveň adresou Vášho súkromného bydliska), emailovú adresu (je osobným údajom iba ak uvediete Vašu súkromnú emailovú adresu obsahujúce v názve Vaše meno) a telefónne číslo (je osobným údajom iba ak uvediete Vaše súkromné telefónne číslo). Tieto osobné údaje musíme spracovávať na účel Vašej identifikácie, autorizácia a prevádzkovanie Vášho zákazníckeho účtu, bez ktorého nie je možné využívať naše služby. Spracovanie osobných údajov nutných pre prevádzkovanie zákazníckeho účtu vykonávame aj po ukončení služby doručenia tovaru, a to za účelom možnosti ďalších objednávok bez nutnosti vytvárať nový zákaznícky účet.

Spracovanie zhora uvedených osobných údajov je potrebné na uzavretie a / alebo plnenie kúpnej zmluvy a nevyžaduje teda váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy. Tieto osobné údaje nám nemusíte poskytnúť, avšak ak nám tieto údaje neposkytnete alebo nebudete súhlasiť s ich spracovaním pre uvedené účely, budeme nútení uzavretie zmluvy s vami odmietnuť.

V súvislosti s poskytovanými službami spracovávame tiež vaše osobné údaje týkajúce sa poskytovaných služieb, najmä teda údaje o druhu poskytovaných služieb, ich rozsahu a cene a informácie o platobnej morálke. Všetky v tomto odseku uvedené údaje získavame v súvislosti s poskytovaním služieb a v spojení so základnými identifikačnými údajmi je spracovávame za účelom zlepšovania poskytovaných služieb a / alebo pre prípad ochrany záujmov našej spoločnosti (vrátane prípadného vymáhania našich oprávnených nárokov alebo ochranu práv našej spoločnosti v súdnom alebo inom konaní). Keďže sa teda jedná o spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti, nevyžaduje sa váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.

Osobné údaje našich zákazníkov ďalej spracovávame rovnako z dôvodov plnenia právnych povinností. Z dôvodov nevyžaduje zákon o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daní uchovávame dokumenty (v elektronickej alebo papierovej podobe) obsahujúci osobné údaje, najmä faktúry a dokumenty, z ktorých vyplýva právny dôvod pre vystavenie faktúry) obsahujúca meno a adresu zákazníkov po zákonom stanovenú dobu . Právnym základom pre toto spracovanie je splnenie právnych povinností. Keďže tieto údaje od Vás v súvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovať, resp. musíme ich získavať z iných zdrojov, pretože je to potrebné pre splnenie zákonných povinností, odmietnutie ich poskytnutia alebo nesúhlas s ich spracovaním by mal za následok, že by sme s vami nemohli uzavrieť zmluvu a poskytovať vám služby.

Osobné údaje zákazníkov používame taktiež pre marketing a pre propagáciu našich produktov. Nikdy neposkytujeme osobné údaje pre marketingové účely tretích osôb. Osobné údaj, ktorým je e-mailová adresa (je osobným údajom iba ak uvediete Vašu súkromnú emailovú adresu obsahujúce v názve Vaše meno), spracovávame na účely elektronického zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa produktov a služieb našej spoločnosti, to bez Vášho súhlasu v súlade s právnymi predpisy, lebo je to v oprávnenom záujme našej spoločnosti. Podmienkou zasielanie týchto obchodných oznámení je, že zákazník má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom (jedným kliknutím priamo v emailovej správe), zadarmo odmietnuť súhlas s takýmto využitím Vašej emailovej adresy aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, ak už toto využitie emailovej adresy predtým neodmietol. Ak nám oznámite, že sa zasielaním týchto obchodných oznámení nesúhlasíte, prestaneme tento účel vaše osobné údaje spracovávať. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.

Návštevou internetových stránok našej spoločnosti nám tiež informujete osobné údaje o Vašej IP adrese, polohe, prehliadači, systému alebo rozlíšenia obrazovky. Tieto osobné údaje sú získavané prostredníctvom webových analytik Google a slúži len pre našu potrebu na analýzu a zlepšovanie našich služieb. Keďže sú tieto údaje získavané a spracovávané za účelom našich oprávnených záujmov, nie je požadovaný Váš súhlas s týmto spracovávaním. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Viac o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google nájdete v ich zásadách.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje spracovávame len počas trvania dôvodu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú potrebné na vedenie zákazníckeho účtu, budú za účelom vedenie zákazníckeho účtu spracovávané po dobu poskytovania služieb. Ak zákazník aj po skončení poskytovania služieb osobné údaje sám nevymaže (zákazník má možnosť samotnom, kedykoľvek a zadarmo vymazať svoje osobné údaje zo svojho zákazníckeho účtu), budeme aj naďalej spracovávať jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme jeho zákaznícky účet mohli viesť , a to po dobu 3 rokov.

Ak spracovávame osobné údaje z dôvodu plnenia právnej povinnosti, spracovávanie na tento účel ukončíme po uplynutí stanovenej lehoty.

Sú osobné údaje poskytované tretím osobám?

V prípade, že objednané služby alebo ich časť zabezpečujeme prostredníctvom iných osôb, poskytneme týmto tretím osobám Vaše osobné údaje, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre poskytnutie objednanej služby. K tomuto nakladanie s osobnými údajmi sme oprávnení bez vášho súhlasu, pretože by sme v opačnom prípade neboli schopní splniť zmluvu a vám požadovanú službu poskytnúť. Vždy však sme povinní zabezpečiť, aby tieto tretie osoby dodržiavali všetky povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu nevyužívali za iným účelom. Pokiaľ nie je špecifikácia tretej osoby, ktoré budú osobné údaje odovzdané, uvedená v týchto zásadách, bude vám oznámená pri objednaní služby.

Prenos osobných údajov tretím osobám prebieha u týchto služieb a v tomto rozsahu:

  • Doručovateľ zásielok: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  • Sprostredkovateľ obchodu: meno a priezvisko, IČO, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  • Účtovné firma: meno a priezvisko, IČO, adresa, telefónne číslo.

Kto má k osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom v našej spoločnosti majú len osoby, u ktorých to nutne vyžaduje dosiahnutie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracovávané.

Pracovníci zákazníckej podpory resp. sprostredkovatelia obchodu majú prístup iba k tým osobným údajom, ktoré potrebujú pre identifikáciu zákazníka a vybavenie jeho požiadaviek. Tento prístup je potrebný pre riadny chod zákazníckej podpory služieb.

Pracovníci, ktoré majú prístup k osobným údajom sú patrične preškolení o ich ochrane a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo

  1. získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracované,
  2. získať od nás informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania alebo kritériách pre jej určenie, o existencii práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
  3. získať od nás kópie Vašich spracúvaných osobných údajov, ak nemá negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb,
  4. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o Vás budeme spracovávať,
  5. na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie týchto osobných údajov,
  6. na obmedzené spracovanie Vašich osobných údajov do doby vyriešenia podnetu, ak budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podáte námietku proti ich spracovaniu
  7. odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 14.4. 2018.

Zmrzlinový den

Doprava za každého počasia

Objednajte do 12:00 a tovar máte hneď na druhý deň.

Zdarma pre objednávky nad 230 € bez DPH

Pozrite sa aké bude počasie