Zásady pre ochranu osobných údajov

Úvodné ustanovenie

Spoločnosť PREGO Hradec Králové sro (ďalej tiež len "spoločnosť"), poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou as osobnými údajmi zákazníkov nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť je správcom osobných údajov.

Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovaní ich osobných údajov a ich súvisiacich právach a povinnostiach. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovať a aktualizovať.

Prehlasujeme, že všetky interné procesy týkajúce sa spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po 25. 5. 2018 tiež v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a ďalej sa zameriavame na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženie, integritu a dôvernosť osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak i automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame a prečo?

Zaväzujeme sa k tomu, že nebudeme od Vás požadovať väčší rozsah údajov ako je nevyhnutné pre dosiahnutie každého z nižšie uvedených účelov.

Ak sa rozhodnete využívať služieb ponúkaných spoločnosťou, čo znamená uzavretie kúpnej zmluvy so spoločnosťou, vyžadujeme pri vytvorení zákazníckeho konta oznámenie nasledujúcich osobných údajov: meno, IČO (je osobným údajom iba ak ste živnostník a IČO obsahuje Vaše rodné číslo), adresu bydliska (je osobným údajom iba ak Vaše dodacia alebo fakturačná adresa je zároveň adresou Vášho súkromného bydliska), emailovú adresu (je osobným údajom iba ak uvediete Vašu súkromnú emailovú adresu obsahujúce v názve Vaše meno), telefónne číslo (je osobným údajom iba ak uvediete Vaše súkromné ​​telefónne číslo) a heslo. Tieto osobné údaje musíme spracovávať na účel Vašej identifikácie, autorizácia a prevádzkovanie Vášho zákazníckeho účtu, bez ktorého nie je možné využívať naše služby. Spracovanie osobných údajov nutných pre prevádzkovanie zákazníckeho účtu vykonávame aj po ukončení služby doručenia tovaru, a to za účelom možnosti ďalších objednávok bez nutnosti vytvárať nový zákaznícky účet.

Spracovanie zhora uvedených osobných údajov je potrebné na uzavretie a / alebo plnenie kúpnej zmluvy a nevyžaduje teda váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy. Tieto osobné údaje nám nemusíte poskytnúť, avšak ak nám tieto údaje neposkytnete alebo nebudete súhlasiť s ich spracovaním pre uvedené účely, budeme nútení uzavretie zmluvy s vami odmietnuť.

V súvislosti s poskytovanými službami spracovávame tiež vaše osobné údaje týkajúce sa poskytovaných služieb, najmä teda údaje o druhu poskytovaných služieb, ich rozsahu a cene a informácie o platobnej morálke. Všetky v tomto odseku uvedené údaje získavame v súvislosti s poskytovaním služieb a v spojení so základnými identifikačnými údajmi je spracovávame za účelom zlepšovania poskytovaných služieb a / alebo pre prípad ochrany záujmov našej spoločnosti (vrátane prípadného vymáhania našich oprávnených nárokov alebo ochranu práv našej spoločnosti v súdnom alebo inom konaní). Keďže sa teda jedná o spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti, nevyžaduje sa váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.

Osobné údaje našich zákazníkov ďalej spracovávame rovnako z dôvodov plnenia právnych povinností. Z dôvodov nevyžaduje zákon o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daní uchovávame dokumenty (v elektronickej alebo papierovej podobe) obsahujúci osobné údaje, najmä faktúry a dokumenty, z ktorých vyplýva právny dôvod pre vystavenie faktúry) obsahujúca meno a adresu zákazníkov po zákonom stanovenú dobu . Právnym základom pre toto spracovanie je splnenie právnych povinností. Keďže tieto údaje od Vás v súvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovať, resp. musíme ich získavať z iných zdrojov, pretože je to potrebné pre splnenie zákonných povinností, odmietnutie ich poskytnutia alebo nesúhlas s ich spracovaním by mal za následok, že by sme s vami nemohli uzavrieť zmluvu a poskytovať vám služby.

Osobné údaje zákazníkov používame taktiež pre marketing a pre propagáciu našich produktov. Nikdy neposkytujeme osobné údaje pre marketingové účely tretích osôb. Osobné údaj, ktorým je e-mailová adresa (je osobným údajom iba ak uvediete Vašu súkromnú emailovú adresu obsahujúce v názve

Zmrzlinový den

Kontextové menu [Nahoru]

Doprava za každého počasia

Objednajte do 12:00 a tovar máte do dvoch pracovných dní.

Zdarma pre objednávky nad 230 € bez DPH

Pozrite sa aké bude počasie